Dịch vụ ký túc xá sinh viên

Ký túc xá là đơn vị dịch vụ, phục vụ cho cán bộ, viên chức, học sinh-sinh viên nhà trường.

  • Tổ chức quản lý: dịch vụ, phục vụ ăn, ở, trông giữ các phương tiện đi lại của CBVC, HSSV, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hoá, thể thao của học sinh, sinh viên nội trú một cách khoa học, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, sinh viên…
  • Đề xuất và thực hiện các quy định về tổ chức, quản lý cơ sở vật chất phục vụ học sinh, sinh viên một cách chủ động, có hiệu quả giáo dục và kinh tế.
  • Chủ động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các phòng, khoa, ban trong Nhà trường nhằm góp phần quản lý, giáo dục tư tưởng, chính trị và các mặt khác cho sinh viên nội trú.
  • Hàng năm, Trung tâm phối hợp với các Khoa, Ban, Hội sinh viên, Đoàn thanh niên… các cán bộ lớp để bàn các kế hoạch quản lý và phục vụ học sinh, sinh viên nội trú ngày càng tốt hơn.
  • Tổ chức các hội nghị về quản lý sinh viên nội trú. Lập kế hoạch hoạt động toàn diện của Trung tâm và dự trù kinh phí hàng năm để Hiệu trưởng duyệt trước khi thực hiện.
  • Quản lý, phục vụ lưu học sinh.