Đoàn thểUnions

Tổ chức cơ sở đảng /Foundation Party of Organisation 

           Tên chi bộ: Chi bộ công ty cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh

           Name: Cell of party of Quang Minh school services joint stock company

           Bí thư: Nguyễn Thị Thúy Hường (Nhiệm kỳ 2020 - 2022)

           Cell's secretary: Nguyen Thi Thuy Huong

           Phó bí thư: Nguyễn Hồng Giang (Nhiệm kỳ 2020 - 2022)

           Cell's vice secretary: Nguyen Hong Giang

     

 

Tổ chức công đoàn cơ sở/ Labour Union of QMS

           Tên công đoàn: Công đoàn công ty cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh

           Name of labour Union:  Labour Union of Quang Minh school services joint stock company

           Chủ tịch công đoàn: Phùng Nguyên Anh (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)

           Head of labour Union of QMS: Phung Nguyen Anh

           Ủy viên ban chấp hành công đoàn: Nguyễn Thị Oanh & Ninh Quang Trọng

           Member of labour Union of QMS:  Nguyen Thi Oanh & Ninh Quang Trong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                             

Tổ chức đoàn thanh niên cơ sở 

           Tên chi đoàn: Chi đoàn thanh niên cơ sở

           Name: The youth Union branch of QMS

           Bí thư chi đoàn: Đàm Phương Tùng Lâm (Nhiệm kỳ 2017-2022)

           Head of the youth Union branch: Dam Phuong Tung Lam