Đoàn thểUnions

Tổ chức cơ sở đảng /Foundation Party of Organisation 

           Tên chi bộ: Chi bộ công ty cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh

           Name: Cell of party of Quang Minh school services joint stock company

           Bí thư: Nguyễn Thị Thúy Hường (Nhiệm kỳ 2017-2019)

           Cell's secretary: Nguyen Thi Thuy Huong

           Phó bí thư: Nguyễn Thị Hải Đường (Nhiệm kỳ 2017-2019)

           Cell's vice secretary: Nguyen Thi Hai Duong

     

 

Tổ chức công đoàn cơ sở/ Labour Union of QMS

           Tên công đoàn: Công đoàn công ty cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh

           Name of labour Union:  Labour Union of Quang Minh school services joint stock company

           Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Ngọc Vĩnh (Nhiệm kỳ 2017-2021)

           Head of labour Union of QMS: Nguyen Thi Ngoc Vinh

           Ủy viên ban chấp hành công đoàn: Đồng Xuân Hiển & Nguyễn Thị Huế

           Member of labour Union of QMS:  Dong Xuan Hien & Nguyen Thi Hue


 

                                                    

                                             

Tổ chức đoàn thanh niên cơ sở 

           Tên chi đoàn: Chi đoàn thanh niên cơ sở

           Name: The youth Union branch of QMS

           Bí thư chi đoàn: Ngô An Hòa (Nhiệm kỳ 2017-2021)

           Head of the youth Union branch: Ngo An Hoa